Algemene voorwaarden

1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met The Wellbeing Circle en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. The Wellbeing Circle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68342705.

2. Opdrachtbevestigingen en wijziging in gegeven opdrachten
a. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever een online betaling is gedaan en ontvangen is bij The Wellbeing Circle.
b. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, kunnen deze zowel per email als mondeling worden voorgesteld.
c. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk/ per email zijn ingediend.

3. Wijze van uitvoering opdracht
a.The Wellbeing Circle zal de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, evenals de samenwerkend partners van The Wellbeing Circle dit zullen doen.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, is een tijdsduur van twee maanden na online inschrijving door de opdrachtgever.

4. Geheimhouding
The Wellbeing Circle is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle niet openbare informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

5. Betaling
a.The Wellbeing Circle vermeldt alle prijzen van de Boosts en overige producten op haar website.
b. Alle tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
c. Alle diensten en overige activiteiten worden online voldaan door de client, tenzij een andere optie is aangegeven.
d. Betaling in termijnen mogelijk, in overleg met The Wellbeing Circle.

6. Annulering
a. Wellbeing Boosts:
Deze overeenkomst kan na betaling niet meer worden geannuleerd, tenzij er sprake is van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare.
Een Wellbeing Boost kan kosteloos worden verzet naar een nieuwe startdatum.
b. Skincare:
Tot 48 uur voor aanvang van een behandeling kan worden geannuleerd, daarna is The Wellbeing Circle gemachtigd de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

c. Nature Camp:
Tot 4 weken voordat het Nature Camp plaatsvindt, kan kosteloos de inschijving worden gewijzigd naar een andere periode of worden geannuleerd.
Indien wordt gewijzigd of geannuleerd tot 1 week voordat het Nature Camp van start gaat, is door de participant 50% van de inschrijfkosten verschuldigd aan The Wellbeing Circle.
In de laatste week is wijziging van de huurperiode in principe niet meer mogelijk. Tot 24 uur voordat de het Nature Camp van start gaat, kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden, na overleg tussen participant en The Wellbeing Circle, het besluit genomen worden om de inschrijving te wijzigen, dan wel te annuleren.

7 Aansprakelijkheid
a. The Wellbeing Circle, en samenwerkende partners/coaches zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de coach van The Wellbeing Circle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
b. The Wellbeing Circle heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.
c. Elke aansprakelijkheid van The Wellbeing Circle voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

8. Duur en beëindiging
a. The Wellbeing Circle heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
b. Als een der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en – na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn – deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

9. Tekortkomingen – afspraken verzetten
a. The Wellbeing Circle behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Indien een client de online betaalde opdracht wil verzetten, dan kan dit, in overleg met The Wellbeing Circle, kosteloos worden gedaan.

10. Klachten
a.Indien de cliënt een klacht heeft over een activiteit, behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk/per email gemeld worden aan The Wellbeing Circle, tnv Jannita Mossel.
b. The Wellbeing Circle zal de klacht binnen vijf werkdagen adequaat beantwoorden
c. Indien een klacht gegrond is, zal de The Wellbeing Circle een goede oplossing zoeken ter goedkeuring van de client.